Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
647

I C 910/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 910/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 marca 2013 r. powódka D. S. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanej M. S. (1) kwoty w wysokości 13.400 zł wraz z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 1.600 zł z tytułu pozostałej części należności za czynsz za miesiąc grudzień 2011 r. poczynając od dnia 15 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.800 zł tytułem należności za czynsz za miesiąc styczeń 2012 r. poczynając od dnia 15 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.800 zł tytułem należności
Czytaj więcej»

I C 942/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 942/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska Protokolant: Milena Awłas po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. w Goleniowie sprawy z powództwa R. G. przeciwko M. R. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie powodowej Gminy G. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanemu M. R. opuszczenie i opróżnienie z rzeczy lokalu mieszk
Czytaj więcej»

I C 945/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 945/15 UZASADNIENIE Powód L. J. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w G. kwoty 30.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za poniesione szkody psychiczne i fizyczne. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że z powodu złej organizacji oraz braku zabezpieczeń przeprowadzanych prac remontowych został narażony na utratę zdrowia. Był osadzony na terenie budowy (pawilonu nie wyłączono z użytku), w kurzu, hałasie, który zakłócał rozmowy telefoniczne, a nadto un
Czytaj więcej»

I C 954/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pewne uciążliwości lub niedogodności związane z pobytem w Zakładzie Karnym, a polegające na niższej niż oczekiwana jakość warunków nie mogą świadczyć o naruszeniu dobra osobistego w postaci uchybienia godności osadzonego w ZK
Sygn. akt I C 954/13 UZASADNIENIE Powód K. K. w pozwie z dnia 7 sierpnia 2013 r. wniósł o: 1 zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w N. kwoty 30.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu w związku z warunkami bytowymi panującymi w okresie objętym pozwem w Zakładzie Karnym w N. , tj. od lutego 2010 r. do lutego 2011 r., 2 zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w G. kwoty 45.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu w związku
Czytaj więcej»

I C 975/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez pojęcie rażącej niewdzięczności należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego /działania lub zaniechania/, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym . Znamion rażącej niewdzięczności nie wyczerpują czyny nieumyślne obdarowane , a nawet drobne umyślne ale niewykraczające poza zwykłe konflikty rodzinne.
Sygn. akt I C 975/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Smalec Protokolant: Anna Wilkowiecka po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2014 roku w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa H. D. przeciwko J. D. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda H. D. na rzecz pozwanego J. D. kwotę 1.820,50 złotych ( słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia złotych 50/100) tytułem
Czytaj więcej»

I C 975/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 975/12 UZASADNIENIE Powód H. D. w pozwie z dnia 22 października 2012 roku wniósł o nakazanie pozwanemu J. D. (1) złożenie oświadczenia woli, którego treścią jest przeniesienie własności w związku z odwołaniem darowizny oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu. Na pierwszej rozprawie w dniu 14 lutego 2013 roku, powód wyjaśnił, iż odwołał już darowiznę, a jego syn pomimo to nie chce złożyć oświadczenia przenoszącego na niego powrotnie własność przedmiotu umowy, w związku z tym
Czytaj więcej»

I C 1046/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1046/15 UZASADNIENIE Powód D. S. w pozwie z dnia 17 sierpnia 2015 r. – k. 49 wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w G. : - kwoty 4.617,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania, - kwoty 2.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do swobodnego i dowolnego
Czytaj więcej»

I C 1052/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1052/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 01 sierpnia 2014 r. J. S. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego K. L. kwoty 20.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powódka wskazała, iż w dniu 8 sierpnia 2011 r. w godzinach popołudniowych roznosiła w miejscowości B. ulotki informacyjne. W chwili wręczania pozwanemu przez ogrodzenie jednej
Czytaj więcej»

I C 1210/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2018-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1210/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant: sekr. sądowy Edyta Urbaniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2016 r. w G. sprawy z powództwa J. S. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w G. , Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w S. , (...) Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Sanitarnemu w S. i Powiato
Czytaj więcej»

I C 1210/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2018-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I C 1210/15 UZASADNIENIE W dniu 30 października 2013 r. powód J. S. wniósł pozew przeciw pozwanemu Skarbowi Państwa. Po ustanowieniu dla powoda pełnomocnika z urzędu i wezwaniu do złożenia pisma procesowego zawierającego wszystkie twierdzenia i dowody strona powodowa strona powodowa wyjaśniła, że dochodzi zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 75.000 zł od Skarbu Państwa działającego przez Zakład Karny w G. , Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w S. , (...) Państwowy Wojewódzki Inspektor
Czytaj więcej»