Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
772

I C 1821/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2021-08-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1821/18 UZASADNIENIE Powód Z. M. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w G. , domagając się zasądzenia zadośćuczynienia w kwocie 75000 zł tytułem naruszenia jego dóbr osobistych w związku ze złymi warunkami odbywania kary pozbawienia wolności w związku z obecnością pluskiew w celi, a następnie przeznaczenie tych pieniędzy na remont ZK. Jednocześnie z pozwem powód wystąpił o zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sadowych w niniejszej sprawie oraz o
Czytaj więcej»

I C 1855/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1855/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 sierpnia 2014 roku powódka G. W. wniosła o zasądzenie od Wspólnoty Mieszkaniowej S. 4-7 w N. kwoty 60.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Powódka wskazała, że poczyniła nakłady na nieruchomość pozwanej. W 1999 roku wystąpiła do ówczesnego właściciela budynku Gminy N. z wnioskiem o wyrażenie zgody na adaptację poddasza. Zgody udzielono. Pozwana uzyskała wszystkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, wykonała pr
Czytaj więcej»

I C 2184/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2020-10-05

Data publikacji: 2022-02-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2184/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 18 kwietnia 2018 r. powód A. K. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego J. K. renty w wysokości 1000 zł miesięcznie płatnej z góry do rąk powoda od dnia 10-tego każdego miesiąca poczynając od kwietnia 2018 r. , a nadto o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż powyższej renty domaga się z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość i zwiększonych kosztów na skutek pob
Czytaj więcej»

I C 2275/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2021-06-14

Data publikacji: 2021-09-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2275/18 UZASADNIENIE W dniu 16.08.2018 r. wpłynął pozew M. M. (1) i C. M. przeciwko A. S. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń poprzez nakazanie pozwanemu A. S. przywrócenia stanu nieruchomości położonej w (...) (k. 3- 6). Pozwany wniósł o oddalenie powództwa (oświadczenie na rozprawie k. 56). Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Budynek mieszkalny położony w (...) położony jest na dwóch działkach – 143 będącej własnością M. M. (1) i C. M. na prawach
Czytaj więcej»

I Ns 9/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 9/15 UZASADNIENIE (...) sp. z o.o. w P. wniosła w grudniu 2014 r. o ustalenie przez Sąd, że poprzednik prawny wnioskodawczyni nabył przez zasiedzenie, najpóźniej z dniem 31 lipca 2005 roku (tj. z upływem 30-letniego terminu zasiedzenia liczonego od lipca 1975 r., tj. od daty przyjęcia do eksploatacji przedmiotowej linii przez poprzednika wnioskodawczyni) ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, polegającej na nieodpła
Czytaj więcej»

I Ns 160/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 160/13 POSTANOWIENIE Dnia 8 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Smalec Protokolant: Ania W. na posiedzeniu jawnym w dniu 8 listopada 2016 roku rozpoznał sprawę z wniosku P. D. (1) z udziałem A. L. (1) , A. L. (2) , P. D. (2) , J. D. oraz Gminy G. o ustanowienie służebności drogowej postanawia I ustanowić na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej uczestników A. L. (1
Czytaj więcej»

I Ns 177/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2020-08-12

Data publikacji: 2021-09-15

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 177/18 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni R. K. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu Z. G. (1) sporządzonego dnia 14 lutego 2018 r. przed notariuszem M. K. (1) . w którym powołał on do całości spadku syna G. G. i córkę R. K. w udziałach po ½ części. Uczestnik G. G. poparł wniosek (k. 30). Uczestniczka E. G. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, zakwestionowała ważność testamentu w związku z brakiem świadomości i swobodnego wyrażenia woli
Czytaj więcej»

I Ns 241/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 241/14 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 30 stycznia 2014 roku wnioskodawczyni B. Ł. wniosła o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w G. przy ulicy (...) dla której prowadzi się księgę wieczystą (...) oraz przyznanie jej na rzecz uczestnika M. C. , ustalenie, że wnioskodawczyni dokonała nakładów na nieruchomość w postaci darowizny w kwocie 55.000 zł oraz orzeczenie o kosztach postępowania. W odpowiedzi na wniosek uczestnik wniósł o zniesienie współwłasności i przyznan
Czytaj więcej»

I Ns 258/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 258/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Smalec Protokolant: Milena Awłas po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z wniosku T. W. przy udziale Skarbu Państwa- reprezentowanego przez Starostę (...) o zasiedzenie I stwierdza, iż z dniem 1 października 2005 roku wnioskodawczyni T. W. nabyła przez zasiedzenie udział co do 1/2 części należący do Skarbu
Czytaj więcej»

I Ns 493/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 493/16 POSTANOWIENIE Dnia 25 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska Protokolant: Anna Wilkowiecka po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z wniosku J. D. z udziałem W. Ż. , M. Ż. (1) , D. G. , Z. G. , R. F. , M. N. (1) , A. P. , I. B. , H. B. (1) , S. N. , M. M. o zniesienie współwłasności postanawia: I znieść współużytkowanie wieczyste nieruchomości i współwł
Czytaj więcej»