Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
666

I C 714/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ściśle określone procentowo trwały uszczerbek na zdrowiu ma jedynie charakter pomocniczy przy określaniu wysokości zadośćuczynienia.
Sygn. akt I C 714/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Smalec Protokolant: Anna Wilkowiecka po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 roku w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i o ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. K. kwotę 14.200,00 złotych ( słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/1
Czytaj więcej»

I C 757/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 757/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 maja 2014 roku Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wniósł o uznanie za bezskuteczną w stosunku do Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim umowy darowizny z dnia 1 lutego 2012 roku, zgodnie z którą B. L. (1) darował swojej matce A. W. należące do niego udział wynoszący ½ części we własności nieruchomości lokalowej położonej w S. przy ulicy (...) , dla której prowadzi się księgę wieczystą (...) . W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 768/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn.. akt I C 768/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 kwietnia 2014 r. powódka A. R. wniosła o zapłatę od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 5.100 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27 lutego 2012 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając swoje żądanie powódka podała, że na skutek mającego miejsce w dniu 25 stycznia 2012 r. pożaru należącego do jej domu poniosła szkodę o wartości 9.589,51 zł. Natomiast odpo
Czytaj więcej»

I C 775/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 775/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 czerwca 2015 r. powód Ł. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w G. kwoty 5.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za poniesione straty moralne, stresy, ciche szykany, komplikacje z otrzymaniem nagrody w postaci wniosku nagrodowego w związku z niesłusznym ukaraniem kara dyscyplinarną w postaci zakazu otrzymywania paczki żywnościowej przez okres 3 miesięcy za ”posiadanie środka odurzającego (...) 250”. W uzasadnieniu pozw
Czytaj więcej»

I C 783/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 783/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Otto Protokolant: Milena Awłas po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko G. G. i A. M. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda D. M. na rzecz pozwanego A. M. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu; III za
Czytaj więcej»

I C 783/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 783/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 lutego 2012 roku powód D. M. wniósł o zasądzenie solidarnie od G. G. (1) i A. M. kwoty 60.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu. W uzasadnieniu podał, że z J. N. , G. G. (1) i S. G. (1) zawarł porozumienie 20/02/2009, w celu uregulowania sytuacji prawnej szkół w G. i uruchomienia subwencji. J. N. i G. G. (1) zobowiązali się do przeniesienia uprawnień wynikających z decyzji z dnia 28.07.2008 r. (...) Kuratora Oświaty na
Czytaj więcej»

I C 800/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 800/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk Protokolant: sekr. sądowy Edyta Urbaniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2016 r. w G. sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. G. kwotę 27.541,82 zł ( dwadzieścia siedem
Czytaj więcej»

I C 800/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 800/16 UZASADNIENIE A. G. wniosła pozew o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 27.541,82 zł z odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia od dnia 10 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż żądana kwota jest opłatą likwidacyjną pobraną przez pozwaną w związku likwidacją polisy numer (...) , oparta na abuzywnych klauzulach umownych. W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o od
Czytaj więcej»

I C 840/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 840/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do A. J. Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska Protokolant: Izabela Ambroziak po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. w Goleniowie sprawy z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. przeciwko K. J. , M. J. , A. J. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie powodowej Gminy G. o opróżnienie lokalu mieszkalnego
Czytaj więcej»

I C 840/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 840/15 UZASADNIENIE Powódka Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w W. Oddział (...) w S. wniosła pozew przeciwko M. J. (1) , K. J. oraz A. J. (1) o nakazanie pozwanym, aby opróżnili i wydali w stanie wolnym od osób i rzeczy lokal mieszkalny nr (...) położony w G. przy ul. (...) w budynku nr (...) , orzeczenie na rzecz uprawnionych prawa do lokalu socjalnego a nadto o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu wedle norm przypisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że pozwan
Czytaj więcej»