Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
631

I C 684/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2017-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Otto Protokolant: Magdalena Swół po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 21.684,51 zł (dwadzieścia jeden tysięcy
Czytaj więcej»

I C 694/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 694/16 upr. POSTANOWIENIE Dnia 2 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Otto po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 r. w Goleniowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w W. przeciwko D. A. , R. A. o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie. UZASADNIENIE Powód złożył pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prz
Czytaj więcej»

I C 714/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ściśle określone procentowo trwały uszczerbek na zdrowiu ma jedynie charakter pomocniczy przy określaniu wysokości zadośćuczynienia.
Sygn. akt I C 714/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Smalec Protokolant: Anna Wilkowiecka po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 roku w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i o ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. K. kwotę 14.200,00 złotych ( słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/1
Czytaj więcej»

I C 714/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ściśle określony procentowo trwały uszczerbek na zdrowiu ma jedynie charakter pomocniczy przy określaniu wysokości zadośćuczynienia.
Sygn. akt I C 714/13 UZASADNIENIE Powódka K. K. pozwem wniesionym 13 czerwca 2013 r., wniosła o zasądzenie od pozwanego ubezpieczyciela w związku z kolizją z dnia 27 września 2012 r., w której brała udział jako kierowca jednego z pojazdów: - kwoty 12.200,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 8.000,00 zł od dnia 24 lutego 2013 r. do dnia 8 marca 2013 r., od kwoty 6.200,00 zł od dnia 9 marca 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2013 r., od kwoty 12
Czytaj więcej»

I C 757/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 757/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 maja 2014 roku Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wniósł o uznanie za bezskuteczną w stosunku do Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim umowy darowizny z dnia 1 lutego 2012 roku, zgodnie z którą B. L. (1) darował swojej matce A. W. należące do niego udział wynoszący ½ części we własności nieruchomości lokalowej położonej w S. przy ulicy (...) , dla której prowadzi się księgę wieczystą (...) . W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 768/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 768/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Iglewska - Wilczyńska Protokolant: Laura Leśko po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Goleniowie sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda A. R. kwotę 6.337,11 zł (sześciu tysięcy trzystu trzydziestu siedmiu złotych 11
Czytaj więcej»

I C 775/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 775/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 czerwca 2015 r. powód Ł. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w G. kwoty 5.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za poniesione straty moralne, stresy, ciche szykany, komplikacje z otrzymaniem nagrody w postaci wniosku nagrodowego w związku z niesłusznym ukaraniem kara dyscyplinarną w postaci zakazu otrzymywania paczki żywnościowej przez okres 3 miesięcy za ”posiadanie środka odurzającego (...) 250”. W uzasadnieniu pozw
Czytaj więcej»

I C 783/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 783/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Otto Protokolant: Milena Awłas po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Goleniowie na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko G. G. i A. M. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda D. M. na rzecz pozwanego A. M. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu; III za
Czytaj więcej»

I C 783/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 783/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 lutego 2012 roku powód D. M. wniósł o zasądzenie solidarnie od G. G. (1) i A. M. kwoty 60.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu. W uzasadnieniu podał, że z J. N. , G. G. (1) i S. G. (1) zawarł porozumienie 20/02/2009, w celu uregulowania sytuacji prawnej szkół w G. i uruchomienia subwencji. J. N. i G. G. (1) zobowiązali się do przeniesienia uprawnień wynikających z decyzji z dnia 28.07.2008 r. (...) Kuratora Oświaty na
Czytaj więcej»

I C 878/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 2015-06-01

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 878/12 UZASADNIENIE Powód K. S. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w G. , domagając się zasądzenia kwoty 50.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia orzeczenia do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu, powód podniósł, że pozwany nie zapewnił mu – jako osobie pozbawionej wolności i przebywającym w pozwanym zakładzie karnym godnych warunków bytowych, w szczególności warunków sanitarno - higienicznych. Powód w celi numer 106, w której przebywał
Czytaj więcej»